ระบบบริการสารสนเทศ ฯ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ระบบ RMS 2016

ระบบบริการจัดการเรียน-การสอน-วัดผล-ประเมินผล

ระบบ Moodle

ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการและง่ายต่อการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่วิทยาลัยจัดให้กับนักเรียน-นักศึกษา และการบริการชุดชน