แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ

เพลงมาร์ช วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ** ดาวโหลดเพลง **

เอกสารงานวิชาการ

 • แบบบันทึกการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน
 • แบบฟอร์มรายการสั่งหนังสือเรียนฟรี
 • แบบฟอร์มแผนการสอน
 • แบบฟอร์มแผนการสอน1
 • บันทึกข้อความ ขออนุญาตฝากชั่วโมงสอน
 • ใบอนุญาตสอนแทน สอนชดเชย

 • เอกสารงานวัดผล-ประเมินผล

 • คะแนนจิตพิสัย 10 ข้อ
 • ปกในการประเมินสภาพจริง
 • ฟอร์มเปล่า
 • แบ่งคะแนนฝึกงาน
 • ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
 • ใบสรุปวิชา

 • เอกสารงานพัสดุ

 • แบบฟอร์มเอกสาร รายงานขอซื้อ ขอจ้าง งปม.2562
 • ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 • ใบสำรวจราคาวัสดุ
 • ใบสำรวจราคาวัสดุครุภัณฑ์

 • เอกสารงานการเงิน

 • บันทึกข้อความยืมเงิน
 • สัญญายืมเงิน
 • ใบรายงานการเดินทาง
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบสำคัญสำหรับติดใบเสร็จ
 • ใบเบิกค่าที่พัก

 • เอกสารงานทะเบียน

 • แบบสำรวจเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 _ (ขร.)
 • คำร้องขอจบการศึกษา ทบ.005 2565

  เอกสารงานบุคลากร

 • คำร้องขอหนังสือรับรองเงินดือน
 • ตารางส่งมอบงานในฝ่าย
 • บันทึกข้อความ รับ-ส่งมอบงาน
 • บันทึกรายงานไปราชการ
 • หนังสือลาออก
 • แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
 • แบบฟอร์การประเมินตนเอง SAR งานบุคลากร
 • แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเวร
 • ใบลาป่วย คลอด กิจ
 • รายงานการประเมินตนเอง
 • แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 • เอกสารงานประกันคุณภาพ

 • ผลการสอบเค้าโครงการ
 • อนุมัติโครงการนักเรียนนักศึกษา 2561
 • เค้าโครงวิชาโครงการ
 • แบบเสนอหัวข้อ
 • แบบฟอร์มสิ่งประดิษฐ์
 • เอกสารงานอาคารสถานที่

 • บันทึกการซ่อมแซม
 • บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องประชุม

 • เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการ
 • เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-2561
 • แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเว็บ-เพจวิทยาลัย

 • เอกสารงานวิจัยฯ

 • แบบเอกสารรายวิชาโครงการ
 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
 • แบบฟอร์มสิ่งประดิษฐ์

 •