รูปแบบการสร้างโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.พล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประชาสัมพันธ์รูปแบบการสร้างโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.พล

ศึกษาดูงานเพรชบุรี

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน แบบมุ่งเน้นสมรรถณะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเขียนแผนการเรียนรู้ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ค่ายลูกเสือวิสามัญ 2560

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายดีรักษา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Open House 2560

เปิดประตูสู่นครไทยวิชาชีพ Open Housr 2560

เตรียมพื้นผิวและพ้นสีรถยนต์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพื้นผิวและพ้นสีรถยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยและบริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จํากัด

การประกวดโครงงาน

การประกวดโครงงาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีภายใน 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย "รามเกียรติ์เกมส์"

ประเพณีปักธงชัย 2560

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าร่วม พิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2560