งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ ได้ดำเนินธุรกิจจริง "ร้านลุงหนวด"