วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้จัดตั้งตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานทั้งให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สภาตำบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซำยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 225 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ให้แก่ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540

สำหรับเป็นที่จัดตั้ง

“วิทยาลัยการอาชีพนครไทย” ซึ่งกระทรวง มหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมอาชีวศึกษา ใช้ที่ดินดังกล่าว สำหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน