ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงและทักษาการติดตั้งเครื่องปรับอากาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *